Archiwum kategorii: Zmiana prawa

Zmiana prawa – split payment później i ze zmianami

Zmiana prawa wprowadzająca split payment nastąpi później – wynika ze zmienionego projektu ustawy wprowadzającego podzieloną płatność. Zmieniono tez inne założenia pierwotnego projektu.

Split payment ma być lekiem na niedobory w ściąganiu podatku VAT. Firmy mają przystępować do systemu podzielonej płatności dobrowolnie. Resort finansów chce je do tego zachęcić przez pewne przywileje. [1]

Zmiana prawa wprowadzająca split payment była szeroko konsultowana z organizacjami przedsiębiorców. Miała wejść w życie z początkiem 2018 roku. W trakcie tych konsultacji okazało się, że taki termin jest niemożliwy. Split payment wymaga, bowiem zmian w systemach informatycznych banków. Nie da się tego zrobić do końca roku. Dlatego termin wejścia w życie split payment przesunięto na początek drugiego kwartału 2018 roku.

Zmieniono też inne założenia projektu. Z najistotniejszych warto wymienić zmiany w zasadach zwrotu podatku. W obecnej wersji założono, że jeśli podatnik będzie chciał zwrotu VAT na specjalny rachunek, a nie na zwykły rozliczeniowy, otrzyma pieniądze w ciągu 25 dni. Skarbówka nie będzie miała prawa wydłużyć tego terminu.

Wykorzystanie pieniędzy zwróconych na specjalny rachunek VAT na inny cel niż opłacenie podatku będzie możliwe w krótszym czasie niż pierwotnie zakładała zmiana prawa. Na rozpatrzenie takiego wniosku naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni a nie 90.

Zdaniem jednego z konsultantów projektu, Konfederacji Lewiatan proponowane zmiany są dalece niewystarczające. Według ekspertów organizacji termin zgody na zmianę przeznaczenia środków ze specjalnego rachunku nie powinien przekraczać 30 dni. Termin zwrotu nadpłaconego VAT na specjalne konto powinien zostać skrócony do 14 dni.

Zmiana prawa zakłada, ze banki nie będą pobierały dodatkowych pieniędzy za prowadzenie specjalnych rachunków VAT. Płatne będzie dokonanie przelewu split payment, lecz opłata nie będzie wyższa niż za przelew tradycyjny.

[1] http://biznesspot.pl/blog/firma-nowego-roku-split-payment-vat/

Zmiana prawa – administracja ma działać szybciej

Poważna zmiana prawa dotyczy administracji wszystkich szczebli. Znowelizowany Kodeks postepowania administracyjnego wprowadził takie rozwiązania jak: zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone. Nowelizacja Kodeksu postepowania administracyjnego ma służyć miedzy innymi przedsiębiorcom. Ma na celu przyspieszenie postepowania, ale też sprawić by decyzje w takich samych sprawach były takie same. Służy to pewności prawa. Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza nowelizacja to: - możliwość ponaglenia organu, jeśli jest bezczynny albo działa zbyt długo, - strona może zażądać od organu drugiej instancji wydania ostatecznej decyzji zamiast przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, - możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, - strona może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzję o odesłaniu sprawy do ponownego... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – rewolucja w ochronie danych osobowych

Zmiana prawa zacznie obowiązywać w praktyce od 25 maja 2018 roku ale wszyscy eksperci twierdzą, że nowe procedury trzeba zacząć wdrażać już teraz. Zmiana prawa unijnego w sprawie ochrony danych osobowych jest, bowiem wręcz rewolucyjna. Zmiana prawa wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych. Formalnie już obowiązuje. 25 maja przyszłego roku to data, od której nowe prawo musi być stosowane bezpośrednio przez wszystkie kraje UE. W Polsce nie powstały jeszcze przepisy spójne z unijnymi normami, ale nie zwalnia to przedsiębiorców od ewentualnej odpowiedzialności. Co przynosi zmiana prawa? Osoby, o których gromadzone są informacje będą mogły zażądać usunięcia wszystkich danych o sobie, czyli tak zwanego zapomnienia. Będą miały prawo do zastrzeżenia, że nie chcą być profilowane, nawet jeśli miałoby to służyć ich interesowi. Administratorzy danych będą mieli między innymi obowiązek szacowania ryzyka... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – kontrowersyjna nowelizacja kodeksu pracy

W Sejmie szykowana jest zmiana prawa wprowadzająca kontrowersyjne rozwiązania w Kodeksie pracy. Największe obawy fachowców budzi możliwość wydawania przez sądy postanowień zastępujących świadectwa pracy. Zmiana prawa pracy to inicjatywa prezydencka. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac w komisjach sejmowych. Proponowane zmiany – jak wynika z uzasadnienia - są podyktowane wnioskami kierowanymi do prezydenta. Mają na celu polepszenie ochrony praw pracowników. Projekt został skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego, ale nie uwzględniono w nim rozwiązań uzgodnionych i zaproponowanych wspólnie przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Zmiana prawa przewiduje między innymi objęcie specjalną ochroną umów o pracę członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego. Osoby te mają dostać taką samą ochronę jak ojciec dziecka. Jest to uzupełnienie luki w prawie. Projekt zawiera też... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – rewolucja w leasingu

Zmiana prawa dotycząca leasingu zacznie obowiązywać za półtora roku, ale według specjalistów firmy już powinny się do niej przygotowywać. Zupełnie zostanie zlikwidowane pojęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniach finansowych. Firmy będą musiały gromadzić i przetwarzać dużo więcej danych niż dotychczas. Od początku 2019 roku zacznie obowiązywać nowy międzynarodowy standard rachunkowości. Takie standardy określają zakres danych, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym, sposób ich prezentacji oraz metody wyceny aktywów i pasywów. Zmiana prawa ma uprościć zasady kwalifikowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych. Dla części firm będzie ro rewolucja. Zmiana prawa eliminuje pojęcie leasingu operacyjnego. Wszystkie leasingi będą traktowane jak leasing finansowy. Muszą być, zatem wykazane w bilansie. Zmiana będzie miała duży wpływ na firmy, które korzystają z leasingu lub dzierżawy nieruchomości. Będą musiały... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – więcej ulgi na B+R

Szykuje się zmiana prawa istotna dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Prawdopodobnie w 2018 r. podwyższona zostanie do 100 i 150% ulga podatkowa na badania i rozwój. Zmiany mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych. Najważniejsza szykowana zmiana prawa to podniesienie ulgi podatkowej na działalność B+R do 100%. Dla centrów badawczo rozwojowych ma to być 150%. „Projekt ustawy jest elementem polityki prorozwojowej, mającej na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, a w szczególności – innowacji. Proponowane rozwiązania (w tym – podwyższenie kwot odliczeń podatkowych) będą motywowały przedsiębiorców do podnoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz będą zwiększały środki finansowe pozostawione w dyspozycji przedsiębiorców, które pozwolą na poszerzenie bazy własnych środków na finansowanie działalności B+R” – piszą autorzy projektu. Zmiana prawa polegać ma tez na rozszerzeniu i... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa szansą na nowoczesne rozwiązania

Zmiana prawa zamówień publicznych pozwoliła Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju uruchomić zupełnie nowy program dofinansowania nowatorskich rozwiązań. E-Pionier ma być impulsem dla tworzenia zupełnie nowych usług. Zmiana prawa – jakie cele Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. To pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych. - e-Pionier jest próbą wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony chodzi o zwiększenie innowacyjności instytucji publicznych, które w filozofii NCBR powinny jak najszybciej stać się technologicznie wymagającym klientem, korzystając m.in. z nowego trybu zamówień. Z drugiej strony zależy nam na zaangażowaniu ambitnych programistów i zespołów interdyscyplinarnych (w tym studentów) do wypracowywania... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – Jednolity Plik Kontrolny wchodzi...

Zmiana prawa i to poważna czeka małe i średnie firmy już od początku przyszłego roku. Będą miały obowiązek przekazywać co miesiąc organom podatkowym Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Zmiana prawa szybciej Jeśli chodzi o obowiązek generowania i przesyłania organom skarbowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego  zmiana prawa została przyspieszona o półtora roku. Chodzi oczywiście o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednolity Plik Kontrolny miał je zacząć obowiązywać dopiero od lipca 2018 roku, a muszą się zmierzyć z tym wyzwaniem już od stycznia 2017 r. Obowiązek generowania danych zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przyspieszony został również dla mikroprzedsiębiorców. Muszą się z tym uporać do stycznia 2018 r. Duże przedsiębiorstwa już od lipca br. generują dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przy czym od tej daty muszą przesyłać zarówno... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – niedługo wejdzie w życie Jednolity Plik...

Zmiana prawa wprowadzająca Jednolity Plik Kontrolny wchodzi w życie już 1 lipca br. Tymczasem, jak się wydaje mało kto o tym wie. Media prawie nie zauważają, że za chwilę nastąpi bardzo znacząca zmiana prawa pociągająca za sobą konieczność modernizacji systemów komputerowych w firmach. 1 lipca to data graniczna dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób lub mających obroty powyżej 50 milionów złotych. Jednak zmiana prawa powodująca konieczność wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dotknie też najmniejszych przedsiębiorców, tyle że dwa lata później. Jeśli mniejsi przedsiębiorcy będą gotowi do generowania takich plików mogą to robić wcześniej. Zmiana prawa – po co? Zmiana prawa wprowadzająca Jednolity Plik Kontrolny ma na celu uszczelnienie sytemu podatkowego. Chodzi szczególnie o najważniejszy dla budżetu podatek VAT. Wartość luki w VAT według prognoz PWC  urosła w 2015 r. do ok. 53 mld złotych, czyli ok.... [...]
Dowiedz się więcej

Radykalna zmiana prawa w sprawie finansowania badań

Szykuje się radykalna zmiana prawa w sprawie badań. Obecnie przedsiębiorstwa łożące na badania i rozwój są karane przez fiskusa. Zmiana prawa ma wreszcie doprowadzić do tego, że inwestowanie w rozwój będzie nagradzane. Zmiana prawa – stan obecny Obecne prawo dotyczące inwestowania w badania i rozwój śmiało można nazwać skandalicznym. To czy przedsiębiorstwo może wliczyć te wydatki do kosztów uzależnione jest od wyniku badań. Jeśli zakończyły się one sukcesem może wydatki wliczyć do kosztów. Jeśli natomiast badania nic nie dały, to przedsiębiorstwo jest dodatkowo karane. Poniesione koszty nie wchodzą w koszty przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że nasza gospodarka nie jest innowacyjna skoro państwo nie chce brać żadnego ryzyka na siebie. Badania ze swej natury są obarczone ryzykiem niepowodzenia. Fiskus zaś zachowuje się tak, że interesuje go tylko pewny dochód. Całe ryzyka ma na siebie brać przedsiębiorca. Zmiana prawa – ma być... [...]
Dowiedz się więcej