Dofinansowanie unijne – krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje to wykaz dziedzin, które mają największe szanse stać się polską specjalnością i hitem eksportowym. Co za tym idzie projekty z tych właśnie dziedzin najlepiej rokują, jeśli chodzi o dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie unijne – skąd się wzięły krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje zostały ostatecznie zatwierdzone 31 marca br. Opracowały je komisje złożone z ekspertów, naukowców i przedsiębiorców. Opisanych zostało 19 specjalizacji, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
Przy typowaniu inteligentnych specjalizacji szczególny nacisk położono na zwiększanie szans na osiągnięcie zysku z wdrożonych badań czy nowych technologii.
Krajowe inteligentne specjalizacje nie są wyznaczone raz na zawsze. W zależności od zmiany uwarunkowań rynkowych niektóre specjalizacje będą znikać z wykazu a inne trafiać do niego.

Dofinansowanie unijne a specjalizacje

Na dofinansowanie unijne z programu Inteligentny Rozwój [1] mogą liczyć w zasadzie tylko projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje. – Naszym zamierzeniem jest, by były to przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju trwałych powiązań nauki i biznesu, nakierowane na szybką komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych – tłumaczył wicepremier Piechociński.
Program Inteligentny Rozwój dysponuje budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym blisko 10 miliardów euro.
Poza krajowymi inteligentnymi specjalizacjami są jeszcze specjalizacje wojewódzkie. Te są finansowane z regionalnych programów operacyjnych. Ich budżet do 2020 roku wynosi około sześciu miliardów euro. (O specjalizacjach, jakie wybrały województwa napiszemy wkrótce.)

Dofinansowanie unijne – jakie to specjalizacje

Krajowych inteligentnych specjalizacji jest 19. Pogrupowano je w pięć działów Oto one:
Zdrowie i społeczeństwo
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Żywność wysokiej jakości
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
Zrównoważona energetyka
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
Surowce naturalne i gospodarka odpadami
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
19. Inteligentne technologie kreacyjne
Największe szanse na dofinansowanie unijne mają projekty, które z jednej strony wpisują się w krajowe inteligentne specjalizacje a z drugiej są bardzo innowacyjne i rokują sukcesem biznesowym.

dofinansowanie unijne