Dofinansowanie na własny biznes

Skąd wziąć dofinansowanie na własny biznes w 2018 roku? Różnych możliwości jest sporo. O pieniądze mogą się starać zarówno rozkręcający biznes oparty na nowych technologiach jak i w tradycyjnych branżach. Dofinansowanie dla start-upu można uzyskać z programów Polskiego Funduszu Rozwoju. Innowacyjna firma może uzyskać milion złotych w pierwszej fazie a w sumie nawet trzy miliony w kolejnych fazach rozwoju. W zamian wybrany fundusz Venture Capital pozyskuje od 10 do 49% udziałów w spółce. W innym programie, dla spółek na wczesnym etapie rozwoju, możliwe jest pozyskanie do czterech milionów złotych. Pomocą w rozwoju takich spółek służą Aniołowie Biznesu. Dofinansowanie w wysokości nawet 800 tysięcy złotych mogły dostać nowe firmy w programie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. PARP ogłosiła niedawno, że startuje druga edycja tego programu. Do kwietnia mają zostać wybrane inkubatory do realizacji programu. Przyszli przedsiębiorcy... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – to koniec z samowolą urzędników?

Zmiana prawa rozszerzająca odpowiedzialność osobistą urzędników za niezgodne z prawem rozstrzygnięcia ma według założeń wejść w życie na początku marca. Przepisy są zawarte w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców. Według autorów projektu zmiana prawa ma wywołać u urzędników efekt samodyscyplinujący. Naruszanie prawa będzie ich zwyczajnie kosztować pieniądze. „Zasada ponoszenia przez funkcjonariuszy publicznych osobistej majątkowej odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane ich zawinionym działaniem lub zaniechaniem ma być w swoim założeniu elementem samodyscyplinującym funkcjonariuszy publicznych i wymuszającym na nich dokładanie takiej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, w tym w relacjach wobec przedsiębiorców, aby nie byli oni następnie zmuszeni do faktycznego ponoszenia ciężarów majątkowych związanych z tą odpowiedzialnością” – napisano w uzasadnieniu projektu. A zatem fakt... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – zmiany w CEiDG

Zakładanie i prowadzenie firmy ma być łatwiejsze dzięki zmianom w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w rozpoczętym właśnie 2018 roku. Funkcjonowanie CEiDG ma być usprawnione, co ma z kolei ułatwić prowadzenie firmy. Rozwiązanie o nazwie Pojedynczy Punkt Kontaktowy ma zostać zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. CEiDG, który jest obecnie tylko ewidencją ma się stać również narzędziem ułatwiającym prowadzenie firmy. Prowadzący firmę będzie mógł na przykład udzielić przez ten serwis pełnomocnictwa. Opublikowanie tam danych pełnomocnika będzie równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa na piśmie, czyli ustanowieniem go prokurentem. Gromadzone w CEiDG dane będą podzielone na dwie kategorie. Dane ewidencyjne – te będą musiały być aktualizowane w ciągu siedmiu dni. Drugi rodzaj to dane... [...]
Dowiedz się więcej

Czy twoja firma jest bezpieczna?

Przeciętna polska firma, zwłaszcza ta z sektora małych i średnich przedsiębiorstw za mało dba o cyberbezpieczeństwo. Tymczasem straty po ataku hakerów mogą wielokrotnie przerastać zaoszczędzone na cyberbezpieczeństwie pieniądze. Rodzajów ataku na systemy teleinformatyczne firm jest sporo. Niektórym z nich ulegają nawet duże i zdawałoby się dobrze zabezpieczone firmy. Jednak najgorzej z zabezpieczeniem danych jest w małych i średnich firmach. Według ekspertów tylko zaledwie dziesięć procent budżetów IT wydają one na zabezpieczenie własnych zasobów. Podobne firmy za zachodnią granicą wydają na to dwadzieścia procent budżetów IT. Jak wskazują badania najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniu zasobów firmowych jest człowiek. Pracownik jest podatny na chwyty socjotechniczne i często nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo. W efekcie to, czego się najbardziej boi mała firma to podwyżki podatków, utrata klientów i właśnie zagrożenie... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma ma mieć łatwiej z ochroną danych osobowych

Mała firma nie będzie musiała spełniać wszystkich standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez unijne prawo. Wchodzące w życie 25 maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych mają być wprowadzone w zliberalizowanej formie. Przygotowywany projekt ustawy o ochronie danych osobowych uściśla unijne rozporządzenie. Mała firma ma być traktowana według planów w łagodniejszy sposób. - Na obecnym etapie prac, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowujemy przepisy, które ułatwiają stosowanie niektórych obowiązków przez tych przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane tylko dla siebie. Chodzi o firmy, które przetwarzają dane, ale nie udostępniają ich i jednocześnie nie są bardzo dużymi podmiotami – powiedział koordynujący reformę ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki. Kawecki podkreślał, dane osobowe - jako element informacji - to dzisiejsze paliwo gospodarki. Wyjaśniał, że autorom... [...]
Dowiedz się więcej

Firma nie będzie mogła zaliczyć nagród dla pracowników...

Od początku przyszłego roku firma nie będzie mogła wliczać w koszty nagród dla pracowników, które wypłaca z zysku netto. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W praktyce zmiana prawa oznacza, że firma nie będzie mogła wliczyć w koszty przykładowo: dywidend, zaliczek na dywidendę, tantiem, nagród, premii czy wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi tu o te formy bezpośredniego czy pośredniego wynagradzania, które były finansowane z zysku netto, czyli po jego opodatkowaniu. — Zmiana ta może znacząco ograniczyć możliwość finansowania wszelkiego rodzaju nagród dla pracowników, sprawiając, że pokrywanie tych wydatków z tego właśnie źródła będzie dużo mniej efektywne niż przykładowo finansowanie ich z pieniędzy operacyjnych — uważa Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy i Associate Partner z Działu Doradztwa Podatkowego EY. Nowelizacja prawa idzie w kierunku odwrotnym niż... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma przed sądem jak prywatna osoba

Mała firma ma mieć prawo występować przed sądem według takiej samej procedury jak zwykły obywatel. Przewiduje to nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego. Rzecz dotyczy około 100 tysięcy firm. Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej czyli rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy, właściciele stoisk, pojedynczych sklepów będą mogli występować przed sądem według podobnej procedury jak konsumenci. Wybór właśnie takiej procedury będzie wiążący dla sądu. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości trudno wymagać od drobnego przedsiębiorcy, który przypomina konsumenta, wiedzy prawniczej, a nawet obsługi prawnej takiej, jaką dysponują większe firmy. Taka firma będzie więc miała wybór. Może dochodzić sprawiedliwości w procedurze gospodarczej, która jest bardziej skomplikowana, ale może być szybsza. Będzie tez mogła skorzystać z łatwiejszej ale dłuższej procedury cywilnej. To ułatwienie dla najmniejszych firm związane jest ze... [...]
Dowiedz się więcej

Gwarancje de minimis pół roku dłużej

Gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez BGK mają być dostępne do połowy przyszłego roku. Minister rozwoju i finansów przygotował rozporządzenie przedłużające funkcjonowanie programu. Początkowo miał się on zakończyć w roku 2017. W uzasadnieniu projektu ministerstwa napisano: „Przedłużenie obowiązywania oferty udzielania gwarancji w ramach pomocy de minimis do 30 czerwca 2018 r. ma na celu kontynuację ułatwienia firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania działalności kredytem bankowym. Pozwoli także na utrzymanie wzrostu gospodarczego osiąganego dzięki aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie przedłużenie oferty gwarancji umożliwi też utrzymanie wzrostu popytu ze strony MŚP na instrumenty gwarancyjne oferowane przez rząd. Przedłużenie programu umożliwi też wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych”. Gwarancje de minimis były w założeniu tymczasowym lekiem na... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – łatwiejszy wpis do KRS

Sądowego. Rząd przyjął już projekt ustawy, która zajmie się teraz sejm. Najważniejsza, jak się wydaje, zmiana ułatwiająca zakładanie firmy, to pełna cyfryzacja tego procesu. Dzięki temu zakładanie firmy ma być szybsze. „Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)” – napisano w komunikacie rządowym. Dotychczas zakładając firmę przedsiębiorca musi wypełniać wszystkie dokumenty ręcznie. Często zdarza się, że nie wie, co wpisać i zostawia pole puste. To powoduje, że około 25 procent wniosków nie jest rozpatrywanych przez sąd rejestrowy i wraca do wnioskodawcy do uzupełnienia.. "Docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Po... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – umowy zlecenia pójdą do lamusa?

Planowana zmiana prawa, czyli nowelizacja prawa pracy może spowodować, że umowy zlecenia praktycznie znikną w dotychczasowej formie. Mają być dostępne tylko, jako umowa między firmami. Nie mogą zastępować umowy o pracę. Podstawową formą zatrudnienia ma być umowa o pracę. Umowy prawa cywilnego będą mogły być stosowane tylko w szczególnych okolicznościach. Zmiana prawa zakłada, że umowy zlecenia czy o dzieło będą mogli podpisywać tylko przedsiębiorcy, na przykład samozatrudnieni. Jednocześnie pracodawca będzie musiał wyrównać koszty, jakie poniosą pracownicy przechodząc na samozatrudnienie. Chodzi na przykład o składkę ZUS. To sprawi, że umowy cywilnoprawne staną się mniej atrakcyjne dla pracodawców. Umowa o dzieło, czy umowa zlecenia, jako nibyzatrudnienie mają zniknąć. Nowy kodeks pracy ma zaczynać się stwierdzeniem „Kodeks pracy reguluje prawa człowieka związane z wykonywaniem pracy”. Takie zdanie ma akcentować fakt, że... [...]
Dowiedz się więcej