Zmiana prawa – administracja ma działać szybciej

Poważna zmiana prawa dotyczy administracji wszystkich szczebli. Znowelizowany Kodeks postepowania administracyjnego wprowadził takie rozwiązania jak: zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.

Nowelizacja Kodeksu postepowania administracyjnego ma służyć miedzy innymi przedsiębiorcom. Ma na celu przyspieszenie postepowania, ale też sprawić by decyzje w takich samych sprawach były takie same. Służy to pewności prawa.

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza nowelizacja to:

– możliwość ponaglenia organu, jeśli jest bezczynny albo działa zbyt długo,

– strona może zażądać od organu drugiej instancji wydania ostatecznej decyzji zamiast przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia,

– możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy,

– strona może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzję o odesłaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia,

– strona może się też zrzec odwołania, by uzyskać szybciej decyzję ostateczną.

Kodeks postępowania administracyjnego wprowadził też możliwość milczącego załatwienia sprawy. Jeśli organ nie protestuje w określonym czasie oznacza to, że zgadza się na wniosek petenta. Ta zmiana prawa ma na celu między innymi zmobilizowanie urzędników do działania. Dotyczy to jednak wybranych typów spraw, gdzie ustawodawca przewidział takie rozwiązanie.

Nowelizacja wprowadziła również do postępowania administracyjnego instytucję mediacji i nowe zasady ogólne jak zasadę rozstrzygania na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości prawnych.

Szczególne ważna wydaje się zmiana prawa wprowadzająca zasadę pewności prawa. Kolejne rozstrzygnięcia w takich samych sprawach powinny być takie same. Zmienić się mogą, gdy jakiś organ dokona kolejnej samodzielnej analizy przepisów i dojdzie do wniosku, że dotychczasowa interpretacja była błędna.

Znowelizowane przepisy obowiązują w nowych postepowaniach. Postępowania rozpoczęte pod rządami starego Kodeksu postepowania administracyjnego toczą się nadal według starych zasad. Nowelizacja weszła w życie 1 czerwca br.