Zmiana prawa – kontrowersyjna nowelizacja kodeksu pracy

W Sejmie szykowana jest zmiana prawa wprowadzająca kontrowersyjne rozwiązania w Kodeksie pracy. Największe obawy fachowców budzi możliwość wydawania przez sądy postanowień zastępujących świadectwa pracy.

Zmiana prawa pracy to inicjatywa prezydencka. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac w komisjach sejmowych. Proponowane zmiany – jak wynika z uzasadnienia – są podyktowane wnioskami kierowanymi do prezydenta. Mają na celu polepszenie ochrony praw pracowników. Projekt został skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego, ale nie uwzględniono w nim rozwiązań uzgodnionych i zaproponowanych wspólnie przez organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Zmiana prawa przewiduje między innymi objęcie specjalną ochroną umów o pracę członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego. Osoby te mają dostać taką samą ochronę jak ojciec dziecka. Jest to uzupełnienie luki w prawie.

Projekt zawiera też rozwiązania niemające, zgodnie z opinią Sądu Najwyższego, żadnego znaczenia prawnego. Nie zmieniają one, bowiem stanu faktycznego. Dotyczy to miedzy innymi planowanych przepisów o mobbingu.

Ważną nowością jest planowana zmiana prawa dająca pracownikowi możliwość wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wystawienia przez byłego pracodawcę świadectwa pracy. Jeśli żądanie to nie zostanie uwzględnione, sąd pracy będzie mógł wydać orzeczenie zastępujące ten dokument. To rozwiązanie może budzić w praktyce wiele wątpliwości oceniają eksperci Pracodawców RP.

– Mamy zastrzeżenia dotyczące praktycznej strony tej propozycji związane z problemami dowodowymi i bliżej nieokreślonym w projekcie trybem nieprocesowym, w którym miałyby być wydawane orzeczenia – mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Zmiana prawa ma wejść w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Rada Dialogu Społecznego uważa, że vacatio legis powinno zostać wydłużone do trzech miesięcy.