Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Firma – łatwiejsza sukcesja

Firma będzie mogła zostać w łatwiejszy sposób przejęta przez spadkobierców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy upraszczający przepisy regulujące sukcesję firmy. Dotychczas firma działająca w oparciu o wpis w CEIDG ulegała likwidacji wraz ze śmiercią właściciela. Firma działająca na podstawie wpisu do CEIDG jest bardzo trudna do przejęcia przez spadkobierców przedsiębiorcy. Wedle prawa można, bowiem przejąć tylko majątek zmarłego. Nie można jednak korzystać z innych elementów niezbędnych do prowadzenia firmy jak nazwa, NIP, czy uzyskane zezwolenia i koncesje. Śmierć właściciela oznacza też wygaśnięcie kontraktów i utratę pracy przez zatrudnionych pracowników. Obecnie miesięcznie umiera około 100 przedsiębiorców prowadzących firmy na podstawie wpisu do CEIDG. Według Ministerstwa Rozwoju problem będzie narastał, bo przedsiębiorcy, którzy zaczynali działalność na początku lat dziewięćdziesiątych osiągają... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – kontrowersyjna nowelizacja kodeksu pracy

W Sejmie szykowana jest zmiana prawa wprowadzająca kontrowersyjne rozwiązania w Kodeksie pracy. Największe obawy fachowców budzi możliwość wydawania przez sądy postanowień zastępujących świadectwa pracy. Zmiana prawa pracy to inicjatywa prezydencka. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac w komisjach sejmowych. Proponowane zmiany – jak wynika z uzasadnienia - są podyktowane wnioskami kierowanymi do prezydenta. Mają na celu polepszenie ochrony praw pracowników. Projekt został skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego, ale nie uwzględniono w nim rozwiązań uzgodnionych i zaproponowanych wspólnie przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Zmiana prawa przewiduje między innymi objęcie specjalną ochroną umów o pracę członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego. Osoby te mają dostać taką samą ochronę jak ojciec dziecka. Jest to uzupełnienie luki w prawie. Projekt zawiera też... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – rewolucja w leasingu

Zmiana prawa dotycząca leasingu zacznie obowiązywać za półtora roku, ale według specjalistów firmy już powinny się do niej przygotowywać. Zupełnie zostanie zlikwidowane pojęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniach finansowych. Firmy będą musiały gromadzić i przetwarzać dużo więcej danych niż dotychczas. Od początku 2019 roku zacznie obowiązywać nowy międzynarodowy standard rachunkowości. Takie standardy określają zakres danych, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym, sposób ich prezentacji oraz metody wyceny aktywów i pasywów. Zmiana prawa ma uprościć zasady kwalifikowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych. Dla części firm będzie ro rewolucja. Zmiana prawa eliminuje pojęcie leasingu operacyjnego. Wszystkie leasingi będą traktowane jak leasing finansowy. Muszą być, zatem wykazane w bilansie. Zmiana będzie miała duży wpływ na firmy, które korzystają z leasingu lub dzierżawy nieruchomości. Będą musiały... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wykreślenie z rejestru VAT

Firma może zostać wykreślona z rejestru VAT, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących sprawdzania autentyczności faktur. Podatnik ma obowiązek starać się sprawdzić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Firma może zostać wykreślona z urzędu z rejestru podatników VAT, jeżeli: - wystawiała faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub - wiedziała, albo miała uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że dostawcy czy nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru lub usługi biorą udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla uzyskania korzyści majątkowej. Jednocześnie firma może zostać obciążona dodatkowym podatkiem w wysokości, 100% gdy odliczy VAT z faktur, które: - zostały wystawione przez nieistniejącą firmę, - stwierdzają czynności niebyłe, - podają nieprawdziwe kwoty. Podatnicy mają, więc obowiązek tropić nadużycia. Wszystkiego zapewne nie wyłapią,... [...]
Dowiedz się więcej