Dofinansowanie unijne – badania na rynek

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie unijne na wprowadzenie na rynek innowacyjnych projektów. Wnioski mogą składać tylko firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór potrwa do końca sierpnia br.

Dofinansowanie unijne – kategorie wydatków

Lista wydatków, na które można przeznaczyć dofinansowanie unijne jest dość długa. Z niematerialnych są to np: badania naukowe, doradztwo, licencje, usługi badawcze, wartości prawne, wynagrodzenia, dokumentacja techniczna. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup, dzierżawę, czy wynajem nieruchomości, urządzeń, maszyn, aparatury czy sprzętu informatycznego.

Dofinansowanie unijne – dla kogo

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić na rynek efekt wcześniejszych badań, lub też przeprowadzić badania, które mają w efekcie doprowadzić do powstania produktu z potencjałem rynkowym. W konkursie nie mogą brać udziału duże przedsiębiorstwa a tylko te mieszczące się w kategorii mśp.

Dofinansowanie unijne – na co

Planowane przedsięwzięcie może polegać na wdrożeniu do produkcji wyników prac badawczych. Może to być inwestycja początkowa, czyli założenie zakładu, jego rozbudowa, czy zmiana procesu produkcyjnego. Planowany projekt musi mieć pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z zasad 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rapair). Wdrażany produkt musi mieć potencjał rynkowy i być innowacyjny przynajmniej w skali Europy.
Produkt będący przedmiotem projektu musi się wpisywać w Krajowa Inteligentną Specjalizację. Firma ubiegająca się o wsparcie musi być członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Dofinansowanie unijne – pieniądze

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 50 milionów euro. Maksymalna kwota dofinansowania, na jaką może liczyć przedsiębiorca wynosi 20 milionów złotych.