Dofinansowanie unijne dla innowacyjnych projektów

W tym działaniu dofinansowanie unijne przeznaczone jest na wsparcie badań naukowych, doskonalenia infrastruktury badań, rozwoju technologicznego i podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dofinansowanie skierowane jest do sektora MŚP.

Dofinansowanie unijne – terminy i pieniądze

Projekty działań, na które przedsiębiorcy chcą uzyskać dofinansowanie unijne można składać do 29 lipca br.
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 750 milionów PLN. Z tego dla projektów planowanych w województwie mazowieckim zarezerwowano 76 milionów a dla reszty Polski 674 miliony PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi dwa miliony PLN, ale dla lepiej rozwiniętego województwa mazowieckiego podniesiono ją do pięciu milionów. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt wynosi 20 milionów euro, jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe. Jeśli mają to być głównie prace rozwojowe maksymalne wsparcie wynosi 15 milionów euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu nie może być wyższa niż 50 mln euro.

Dofinansowanie unijne na badania przemysłowe

Co się kryje pod pojęciem „badania przemysłowe”? Są to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Celem ma być opracowanie nowych procesów, produktów lub usług. Może to też oznaczać znaczące ulepszenie istniejących procesów, produktów czy usług.
Dofinansowanie unijne może być przeznaczone na tworzenie elementów składowych systemów, budowę prototypów oraz linii pilotażowych, gdy jest to konieczne do badań.

Dofinansowanie unijne na eksperymentalne prace rozwojowe

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, kojarzenie i wykorzystanie dostępnej wiedzy w celu opracowania nowych, lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.
Prace rozwojowe mogą polegać na opracowaniu prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług. Prace mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Dofinansowanie unijne – zobowiązanie do wdrożenia

Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie unijne musi się zobowiązać do tego, że jego prace znajdą zastosowanie praktyczne. Może to polegać na wprowadzeniu wyników badań do własnej działalności gospodarczej lub udzieleniu licencji na korzystanie z nich. Możliwa jest też sprzedaż praw do wyników tych badań z zastrzeżeniem, że kupiec nie planuje ich dalej odsprzedać.