Dofinansowanie unijne dla naukowców i przedsiębiorców

We wrześniu rusza nabór na dofinansowanie unijne w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza dla konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców 200 milionów złotych.

Dofinansowanie unijne ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy konkursu liczą, że naukowcy wspólnie z przedsiębiorcami dokonają przełomu technologicznego w naszej gospodarce

Dofinansowanie unijne ma trafić do konsorcjów naukowo-przemysłowych, które przeprowadzą eksperymentalne badania prowadzące do powstania unikalnych rozwiązań. Mają to być przełomowe rozwiązania technologiczne przynajmniej w skali kraju. Najbardziej premiowane będą projekty, które potencjalnie mogą stanowić innowacje w skali światowej..

Zgłaszane do konkursu projekty muszą się wpisywać w tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację. Jednym z kryteriów będzie opłacalność wdrożenia danego projektu.

– Tylko dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami możemy dobrze wykorzystać potencjał polskiej nauki. Dlatego w konkursie na projekty aplikacyjne poszukujemy ambitnych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, propozycji prac badawczo-rozwojowych, które mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii – mówił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na dofinansowanie unijne mogą liczyć projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w granicach od dwóch do 10 mln złotych. Składające projekt konsorcja muszą być złożone, z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Na konsorcjum może się składać maksymalnie pięć podmiotów. Udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków będzie przeprowadzany od 18 września do 18 grudnia 2017 roku. Będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają po około 90 dniach od zakończenia danego etapu.