Dofinansowanie unijne na instalację pilotażową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie unijne na stworzenie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. W konkursie mogą startować duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie unijne – pieniądze i terminy

Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie unijne mające na celu zbudowanie linii pilotażowej lub demonstracyjnej rozpocznie się 6 lipca zakończy 31 października br. Od zamknięcia naboru do ogłoszenia wyników organizator zarezerwował sobie 60 dni na decyzję.
Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w Instytucji Pośredniczącej. Link służący do wysyłania aplikacji będzie udostępniony 6 lipca.
Na dofinansowanie unijne przeznaczonych jest 500 milionów złotych. Z tego 50 milionów mogą dostać przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego a 450 z pozostałych województw.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu starającego się o dofinansowanie unijne wynosi 30 milionów złotych. Wnioskodawca może część prac zlecić podwykonawcom, ale ich wartość nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie unijne – zasady oceny formalnej

Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników Instytucji Pośredniczącej. Każdy wniosek musi spełnić wszystkie formalne kryteria.
Wniosek oceniony pozytywnie trafia do oceny merytorycznej. Wniosek oceniony negatywnie wypada z konkursu. Wniosek może zostać również odesłany do poprawki jeśli uchybienia są mało istotne.

Dofinansowanie unijne – ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie unijne dokonywana jest przez zewnętrznych ekspertów. Oceniają oni projekt pod względem naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym.
Ocena pod względem naukowo-technologicznym odbywa się według następujących kryteriów:
– Projekt obejmuje wyłącznie prace rozwojowe związane z tworzeniem linii pilotażowej i dotyczy innowacji produktowej i/lub procesowej;
– Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację;
– Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu,
– Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych prac.
Dwa pierwsze kryteria muszą być spełnione. Inaczej wniosek odpada. Pozostałe są punktowane od 1 do 5. W przypadku każdego kryterium wniosek musi uzyskać przynajmniej 3 punkty.
Ocena gospodarczo-biznesowa dokonywana jest według następujących kryteriów:
– Własność intelektualna nie stoi na przeszkodzie we wdrożeniu projektu,
– Zarządzanie projektem umożliwia jego prawidłową realizację,
– Nowość rezultatów projektu;
– Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia;
– Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.
Pierwsze dwa kryteria projekt musi spełniać, inaczej odpada z konkursu. Reszta kryteriów jest punktowana.
Żeby projekt mógł zyskać akceptację musi uzyskać w punktowanych kryteriach z obu obszarów minimum 15 punktów.
Ostateczna decyzja o tym czy wnioskodawca dostanie dofinansowanie unijne należy do panelu ekspertów. Wnioskodawca ma prawo przedstawić fachowcom prezentację projektu i odpowiedzieć na pytania.