Firma – nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców

Od poniedziałku 30 kwietnia 2018 starą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła nowa – Prawo Przedsiębiorców. Zmieniły się między innym zasady, na jakich firma może zawiesić działalność.

Firma niezatrudniająca pracowników może zostać zawieszona przez właściciela, ale okres zawieszenia jest różny w zależności od tego, do którego rejestru została wpisana działalność gospodarcza. Są tu duże różnice w stosunku do poprzedniej ustawy.

Jeśli firma jest wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Czyli w tym przypadku firma może zostać zawieszona na dowolnie długi czas powyżej 30 dni.

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czyli tutaj mamy dość sztywne ramy. Wszystko zależy od wpisu.

Nowością jest, że ustawa Prawo Przedsiębiorców dopuszcza w szczególnych przypadkach zawieszenie działalności gospodarczej również przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. Możliwe jest to w przypadkach, gdy wszyscy zatrudnieni są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub rodzicielskich.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów z jej wykonywania, ale są czynności, które może i nawet musi wykonywać. Katalog tych czynności powiększył się w stosunku do starej ustawy o dwa punkty:

– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Uwagę specjalistów zwraca drugi z tych punktów, czyli możliwość kontrolowania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teoretycznie było to możliwe i pod rządami starej ustawy. Wprowadzenie tego zapisu może oznaczać chęć nasilenia kontroli.