Firma – wykreślenie z rejestru VAT

Firma może zostać wykreślona z rejestru VAT, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących sprawdzania autentyczności faktur. Podatnik ma obowiązek starać się sprawdzić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur.

Firma może zostać wykreślona z urzędu z rejestru podatników VAT, jeżeli:

– wystawiała faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

– wiedziała, albo miała uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że dostawcy czy nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru lub usługi biorą udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla uzyskania korzyści majątkowej.

Jednocześnie firma może zostać obciążona dodatkowym podatkiem w wysokości, 100% gdy odliczy VAT z faktur, które:

– zostały wystawione przez nieistniejącą firmę,

– stwierdzają czynności niebyłe,

– podają nieprawdziwe kwoty.

Podatnicy mają, więc obowiązek tropić nadużycia. Wszystkiego zapewne nie wyłapią, ale kluczowe będzie udowodnienie, że próbowali i działali w dobrej wierze. Mogą temu służyć dowolne kontrole biznesowe. Mają one za zadanie ustalać wiarygodną ścieżkę sprawdzenia zgodności faktury z dostawcą towaru lub usługi. Czyli chodzi o pewność, co do tożsamości dostawcy. Dotyczy to zarówno faktur elektronicznych jak i papierowych. Odpowiadają za to wystawiający i otrzymujący fakturę.

Komisja Europejska w wyjaśnieniach przepisów dotyczących fakturowania wskazuje, że zapewnienie autentyczności faktury powinno uwzględniać gwarancje ze strony dostawcy towarów czy usług i ich odbiorcy.

Dostawca musi być w stanie zapewnić, że faktura została wystawiona przez niego lub w jego imieniu. Można to osiągnąć poprzez zapis faktury w dokumentacji księgowej.

Nabywca musi być w stanie zapewnić, że faktura pochodzi rzeczywiście od danego wystawcy.

Firma ma, zatem obowiązek udowodnienia, że faktura odzwierciedla zdarzenie, które rzeczywiście miało miejsce. Ale jak to zrobić? W wyjaśnieniach na stronie Ministerstwa Finansów napisano, że „(…) przedsiębiorca nie jest obowiązany do stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów. Kontrola biznesowa nie podlega, bowiem obowiązkowi osobnego dokumentowania.”

Pewnie jednak lepiej napisać odpowiednie regulaminy i zapoznać z nimi pracowników. Pozwoli to w razie kłopotów udowodnić, że firma starała się wykryć nieprawidłowości, czyli działała w dobrej wierze.