Gwarancja de minimis

Uzyskanie kredytu może być łatwiejsze dzięki gwarancji de minimis. To rządowy program polegający na tym, że kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są w części gwarantowane przez skarb państwa.

Co to jest pomoc de minimis

Pomoc de minimis to pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Mogą to być dotacje ze środków unijnych czy krajowych, na przykład w formie dotacji na określone cele, czy zwolnień z różnych podatków. Pomoc de minimis jest dopuszczona przez prawo unijne i nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Jest jednak monitorowana. Jedną z form takiej pomocy jest gwarancja de minimis.
Ważną cechą pomocy de minimis jest fakt, że nie może ona być udzielana przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej. Celem jej udzielania jest rozwój przedsiębiorstwa, nie jego ratowanie. Nie jest dokładnie zdefiniowane, co to znaczy trudna sytuacja ekonomiczna. Na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, można jednak określić, że chodzi o przedsiębiorstwa, które bez pomocy publicznej by padły.

Co daje gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis ułatwia dofinansowanie firmy kredytem. Polega to na tym, że do 60% pożyczanych przez przedsiębiorcę pieniędzy jest zabezpieczone gwarancją de minimis. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać pieniędzy, to spłaty dokona gwarant. Dalsze rozliczenia będą prowadzone między przedsiębiorcą a gwarantem. W rezultacie kredytobiorca i tak musi zwrócić pieniądze wraz z odsetkami. Tyle, że oddaje je gwarantowi i później niż wynikało to z umowy z bankiem.
Dzięki gwarancji de minimis kredyty mogą dostać przedsiębiorcy, którzy nie mają wystarczających zabezpieczeń ani historii kredytowej. Gwarancja de minimis powoduje, że kredyt może też być tańszy.
Gwarancje de minimis są finansowane są z pieniędzy skarbu państwa. Dysponuje nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja de minimis – dla kogo?

Otrzymanie kredytu z gwarancją de minimis jest obwarowane szeregiem warunków. I tak ubiegający się o nie muszą między innymi być rezydentami polskimi, posiadać zdolność kredytową, nie figurować w bazach niesolidnych dłużników, nie mieć przeterminowanych zadłużeń.
Gwarancje de minimis ułatwiające są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przypomnijmy definicje takich firm. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza dwóch milionów euro. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i ma roczny obrót lub całkowity bilans roczny poniżej 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej 250 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Gwarancja de minimis – do jakiej wysokości

Możliwe jest uzyskanie gwarancji de minimis do kredytu obrotowego i inwestycyjnego. Warunki są bardzo podobne. W obu przypadkach zabezpieczone może być do 60% kwoty kredytu, gwarancja nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytu, jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy. Prowizja za gwarancję wynosi 0,5% jej kwoty w stosunku rocznym.
Różny jest maksymalny okres, na który wystawiana jest gwarancja de minimis. Dla kredytów obrotowych jest to maksymalnie 27 miesięcy. Dla kredytów inwestycyjnych maksymalny okres gwarancji to 99 miesięcy.
Jednostkowa kwota gwarancji de minimis nie może przekroczyć 3,5 mln złotych. Łączna kwota gwarancji de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat. W branży transportu drogowego towarów kwota ta jest o połowę mniejsza.

Gwarancja de minimis – jak ją uzyskać

Uzyskanie gwarancji de minimis nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów. De facto formalności załatwia bank, w którym przedsiębiorca bierze kredyt. Musi to być jednak bank, który podpisał odpowiednie porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Takich banków jest 23.
Gwarancją de minimis można również objąć unijne dofinansowanie poprzez inicjatywę JEREMIE.  Uzyskanie gwarancja w tym przypadku sprawia, że kredyt udzielony w ramach JEREMIE jest niżej oprocentowany.

Gwarancja de minimis – podsumowanie

• Pomoc de minimis jest dopuszczoną przez prawo europejskie pomocą publiczną dla przedsiębiorstw. Jedną z jej form jest gwarancja de minimis;
• Pomoc de minimis ma pomagać w rozwoju a nie ratować przedsiębiorstwa;
• Gwarancja de minimis pomaga w uzyskaniu kredytu, ewentualnie obniż jego koszt;
• Dzięki gwarancji de minimis bank odzyskuje szybko pieniądze z niespłacanego kredytu;
• Przedsiębiorca, który nie spłacił kredytu musi oddać pieniądze wraz z odsetkami gwarantowi;
• Aby otrzymać gwarancję de minimis przedsiębiorca nie może mieć zaległości w płatnościach;
• Gwarancję de minimis mogą otrzymywać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
• Gwarancją de minimis może być objęte maksimum 60% kwoty kredytu;
• Gwarancja de minimis dla kredytu obrotowego jest wystawiana na maksimum 27 miesięcy, a dla kredytu inwestycyjnego na 99 miesięcy.
• Maksymalna jednostkowa suma gwarancji de minimis to 3,5 miliona złotych;
• Formalności związane z gwarancją de minimis załatwia bank, w którym przedsiębiorca stara się o kredyt. Musi to być bank, który ma podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

deminimis