Prowadzenie firmy – zmiany w CEiDG

Zakładanie i prowadzenie firmy ma być łatwiejsze dzięki zmianom w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w rozpoczętym właśnie 2018 roku.

Funkcjonowanie CEiDG ma być usprawnione, co ma z kolei ułatwić prowadzenie firmy. Rozwiązanie o nazwie Pojedynczy Punkt Kontaktowy ma zostać zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

CEiDG, który jest obecnie tylko ewidencją ma się stać również narzędziem ułatwiającym prowadzenie firmy. Prowadzący firmę będzie mógł na przykład udzielić przez ten serwis pełnomocnictwa. Opublikowanie tam danych pełnomocnika będzie równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa na piśmie, czyli ustanowieniem go prokurentem.

Gromadzone w CEiDG dane będą podzielone na dwie kategorie. Dane ewidencyjne – te będą musiały być aktualizowane w ciągu siedmiu dni. Drugi rodzaj to dane informacyjne – ich aktualizacja będzie możliwa w każdym momencie. Chodzi tu na przykład o datę rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności gospodarczej.

Obecnie zawiesić działalność gospodarczą można maksymalnie na 24 miesiące. Według planowanego rozwiązania będzie można to zrobić bezterminowo. Jednocześnie, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność na czas określony to jej odwieszenie nastąpi automatycznie we wskazanym przez niego we wniosku dniu.

Projekt zakłada też polepszenie przepływu informacji między samymi urzędami jak i miedzy nimi a przedsiębiorcą. Na przykład, jeśli firma poda telefon komórkowy to może liczyć na dostarczanie tam smsami ważnych informacji. Jednocześnie minister właściwy do spraw gospodarki ma mieć dostęp do danych gromadzonych przez ZUS i inne podmioty, co ma przyspieszyć prowadzenie postepowań administracyjnych w ramach CEiDG.