Zmiana prawa – długi zagranicznych firm łatwiej ściągalne

10 stycznia weszła w życie zmiana prawa, dzięki której łatwiej będzie ściągnąć długi od kontrahentów z innych państw UE. Zmiana prawa wprowadza m.in. zasadę automatycznej wykonalności orzeczeń sądów z innych państw unii. Uwaga, zasada działa w obie strony.

Zmiana prawa – dostosowanie do regulacji europejskich

Zmiana prawa miała na celu dostosowanie polskich przepisów do: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.
Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 5 grudnia 2014 roku. Weszła w życie 10 stycznia 2015.

Zmiana prawa – jak to działa

Zasada automatycznej wykonalności orzeczeń polega na tym, że orzeczenia sądowe, tzw. dokumenty urzędowe i ugody wydane w sprawach cywilnych i handlowych stanowią w Polsce tytuł wykonawczy. A więc orzeczenie sądowe, lub inny tytuł wydany w którymś państwie UE nie będzie musiał być zatwierdzany przez polski sąd.
Zmiana prawa tak samo działa w drugą stronę. Jeśli polski sąd orzeknie, że na przykład firma z Hiszpanii jest winna polskiej firmie pieniądze, to polskie dokumenty będą podstawą do wyegzekwowania długu przez odpowiednie hiszpańskie władze.

Zmiana prawa – niesłuszne orzeczenie

Automatyczna wykonalność orzeczeń nie wyklucza prawa przedsiębiorcy do obrony przed niesłusznymi rozstrzygnięciami. Dłużnik może wystąpić do właściwego sądu okręgowego o odmowę wykonania czy uznania orzeczenia. Jakie mogą być podstawy do takiego wniosku. W tej materii zmiana prawa nic nie zmienia. Zmienia się tylko podstawa prawna, ale przypomnijmy te przypadki.
Uznanie wykonalności nie może nastąpić gdyby było ono w sposób oczywisty sprzeczne z porządkiem publicznym państwa, do którego wystąpiono o uznanie. Uznanie jest niedopuszczalne też, jeśli pozwanemu nie doręczono w odpowiednim terminie dokumentu wszczynającego postępowanie, a co za tym idzie pozbawiono go możliwości obrony. Ostatni powód to niedające się pogodzić orzeczenia wydane w danej sprawie między tymi samymi stronami przez organy w jednym lub różnych państwach członkowskich UE.

Zmian prawa – podsumowanie

• Zmiana prawa weszła w życie 10 stycznia br. i została wymuszona dostosowaniem regulacji polskich do prawa europejskiego;
• Wprowadzona została zasada automatyczności wykonalności orzeczeń sądów UE;

• Orzeczenia sądowe, tzw. dokumenty urzędowe i ugody wydane w sprawach cywilnych i handlowych stanowią w Polsce tytuł wykonawczy. Oznacza to, że nie muszą być zatwierdzane przez polskie sądy;
• Zasada ta działa w drugą stronę. Orzeczenia polskich organów wymiaru sprawiedliwości są tytułami wykonawczymi w innych państwach UE;
• W szczególnych przypadkach można się odwołać od rozstrzygnięcia organu innego państwa. W Polsce służy temu wniosek o odmowę wykonania czy uznania orzeczenia złożony do właściwego sądu okręgowego.

European_Union