Zmiana prawa – więcej ulgi na B+R

Szykuje się zmiana prawa istotna dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Prawdopodobnie w 2018 r. podwyższona zostanie do 100 i 150% ulga podatkowa na badania i rozwój. Zmiany mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsza szykowana zmiana prawa to podniesienie ulgi podatkowej na działalność B+R do 100%. Dla centrów badawczo rozwojowych ma to być 150%.

„Projekt ustawy jest elementem polityki prorozwojowej, mającej na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, a w szczególności – innowacji. Proponowane rozwiązania (w tym – podwyższenie kwot odliczeń podatkowych) będą motywowały przedsiębiorców do podnoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz będą zwiększały środki finansowe pozostawione w dyspozycji przedsiębiorców, które pozwolą na poszerzenie bazy własnych środków na finansowanie działalności B+R” – piszą autorzy projektu.

Zmiana prawa polegać ma tez na rozszerzeniu i doprecyzowaniu katalogu kosztów kwalifikowanych. Zakwalifikują się do nich nie tylko środki trwałe.

Na przykład składki na ubezpieczenia społeczne pracownika znajdą się w katalogu kosztów kwalifikowanych. Można do nich będzie zaliczyć taką część kosztów, jaką część czasu pracy zatrudniony poświęca działalności B+R. Katalog zostanie też rozszerzony o należności z tytułu umów o dzieło i zleceń oraz związanych z nimi ubezpieczeniami społecznymi.

„Należności te będą stanowiły koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło” – piszą projektodawcy.

Do katalogu trafią też koszty zakupu sprzętu specjalistycznego koniecznego do prowadzenia działalności B+R niebędących środkami trwałymi. Chodzi na przykład o przybory laboratoryjne czy pomiarowe.

Kluczowe przepisy mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku.